MER­KI­TYK­SEL­LIS­TÄ TYÖ­TÄ, JOTA VOI TEH­DÄ MYÖS OSA-AIKAISESTI.

Me kou­lu­tam­me sinut.

Hoivaaco

Tule 
avus­ta­jak­si

Haluat­ko jous­ta­van työn, jos­sa voit aidos­ti aut­taa ihmi­siä? Hen­ki­lö­koh­tai­se­na avus­ta­ja­na on mah­dol­lis­ta työs­ken­nel­lä esi­mer­kik­si opis­ke­lun tai muun työn ohel­la, ellet halua kokoai­kais­ta työ­tä. Asiak­kaan pal­ve­lu­tar­pees­ta riip­puen voit halu­tes­sa­si työs­ken­nel­lä myös vii­kon­lop­pui­sin. Vaik­ka emme vali­tet­ta­vas­ti aina voi tar­jo­ta kai­kil­le juu­ri hei­dän halua­maan­sa työ­ai­kaa, pyrim­me kai­kin tavoin jär­jes­tä­mään tar­peit­te­si ja elä­män­ti­lan­tee­si mukaan jous­ta­vat työajat.

Mitä hen­ki­lö­koh­tai­sen avus­ta­jan työ edellyttää?

Hen­ki­lö­koh­tai­sen avus­ta­jan työs­sä tär­kei­tä asioi­ta ovat: iloi­nen mie­li, rei­pas asen­ne ja hiven roh­keut­ta. Työ on ihmis­lä­heis­tä ja pal­kit­se­vaa sekä avus­tet­ta­val­le että avus­ta­jal­le. Suo­mes­sa hen­ki­lö­koh­tai­sen avus­ta­jan työ ei edel­ly­tä tut­kin­to­to­dis­tus­ta. Aikai­sem­pi työ­ko­ke­mus alal­ta kat­so­taan eduk­si, mut­ta se ei ole vält­tä­mä­tön­tä, jos muu­ten sovel­lut työhön.

Avus­ta­ja­na vas­taat asiak­kaa­si tarpeisiin

Hen­ki­lö­koh­tai­se­na avus­ta­ja­na työ­si sisäl­tö vaih­te­lee asiak­kaa­si tar­peis­ta riip­puen. Se voi olla asiak­kaan päi­vit­täis­ten arki­ru­tii­nien hoi­ta­mis­ta, hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta hygie­nias­ta huo­leh­ti­mis­ta tai har­ras­tuk­sis­sa ja opis­ke­lus­sa avus­ta­mis­ta. Avus­ta­jan työ sopii sinul­le, jos olet luo­tet­ta­va, aidos­ti aut­ta­mis­ha­lui­nen ja sinul­la on kyky koh­da­ta eri­lai­sia ihmisiä.

Näin haet hen­ki­lö­koh­tai­sek­si avustajaksi

Hae hen­ki­lö­koh­tai­sen avus­ta­jan teh­tä­viin täyt­tä­mäl­lä huo­lel­li­ses­ti tie­to­si ohei­seen lomak­kee­seen. Ker­ro lopuk­si lyhyes­ti itses­tä­si ja myös työ­his­to­rias­ta­si. Vaik­ka sinul­le sopi­vaa työ­tä ei oli­si­kaan juu­ri nyt tar­jol­la, kan­nat­taa hake­mus sil­ti lähet­tää. Otam­me sinuun yhteyt­tä heti, kun sopi­va työ­ti­lai­suus ilmaantuu.

Löy­de­tään yhdes­sä juu­ri sinul­le sopi­va avustaja.