Mikä on henkilökohtainen avustaja?

Hen­ki­lö­koh­tai­nen avus­ta­ja aut­taa vam­mais­ta tai pit­kä­ai­kais­sai­ras­ta ihmis­tä niis­sä aska­reis­sa ja muis­sa toi­mis­sa, jois­ta tämä ei vam­man­sa tai sai­rau­ten­sa vuok­si sel­viä itse.

Hen­ki­lö­koh­tai­nen avus­ta­ja on läs­nä avus­tet­ta­van arjes­sa ja aut­taa teke­mään sii­tä miel­lyt­tä­vää ja vai­va­ton­ta.

Vammaispalvelulain mukaisesti

Hen­ki­lö­koh­tai­nen apu on vam­mais­pal­ve­lu­lain mää­rit­tä­mää toi­min­taa, joka mah­dol­lis­taa vai­kea­vam­mai­sel­le itse­näi­sen elä­män.

Hen­ki­löl­lä on sub­jek­tii­vi­nen oikeus vam­mais­pal­ve­lu­lain mukai­seen pal­ve­luun.

Kuka voi saada henkilökohtaista apua?

Kun­ta myön­tää hen­ki­lö­koh­tais­ta apua vam­mai­sel­le, vam­mau­tu­neel­le, lii­kun­ta­ra­joit­tei­sel­le ja pit­kä­ai­kais­sai­raal­le. Hen­ki­lö­koh­tais­ta apua voit saa­da päi­vit­täi­siin toi­miin, työ­hön ja opis­ke­luun, har­ras­tuk­siin, yhteis­kun­nal­li­seen osal­lis­tu­mi­seen sekä sosi­aa­li­sen elä­män yllä­pi­tä­mi­seen.

Ota yhteyttä jo tänään!

Jätä yhtey­den­ot­to­pyyn­tö ohei­sel­la lomak­keel­la, niin otam­me sinuun yhteyt­tä mah­dol­li­sim­man pian.

Voit myös soit­taa nume­roon: 050–5919463 tai lähet­tää säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen keijo.siikaluoma@hoivaaco.fi.

Pal­ve­lu­pyyn­nön voi myös jät­tää pal­ve­luse­te­lin säh­köi­ses­sä osto­pal­ve­lu­jär­jes­tel­mäs­sä (PSOP) osoit­tees­sa www.parastapalvelua.fi.

Löydetään yhdesssä juuri sinulle sopiva avustaja.