Hoivaaco

SINUL­LA ON OIKEUS JUU­RI SEL­LAI­SEEN APUUN, JOTA TAR­VIT­SET. Sen takaa vammaispalvelulaki.

Soi­ta 050 591 9463 

Mikä on hen­ki­lö­koh­tai­nen avustaja?

Hen­ki­lö­koh­tai­nen avus­ta­ja aut­taa vam­mais­ta tai pit­kä­ai­kais­sai­ras­ta ihmis­tä kai­kis­sa aska­reis­sa ja toi­mis­sa, jois­ta tämä ei vam­man­sa tai sai­rau­ten­sa vuok­si itse sel­viä. Hen­ki­lö­koh­tai­nen avus­ta­ja on läs­nä avus­tet­ta­van arjes­sa niin pal­jon kuin on tar­peen, että se sujuu miel­lyt­tä­väs­ti ja vaivattomasti.

Vam­mais­pal­ve­lu­la­ki luo toi­min­tam­me puitteet

Hen­ki­lö­koh­tai­nen avus­tus on vam­mais­pal­ve­lu­lain mää­rit­tä­mää toi­min­taa, joka mah­dol­lis­taa vai­kea­vam­mai­sel­le itse­näi­sen elä­män. Tämän perus­teel­la sinul­la on vam­mai­se­na hen­ki­lö­nä sub­jek­tii­vi­nen oikeus lain mukai­seen palveluun.

Kuka voi saa­da hen­ki­lö­koh­tai­sen avustajan?

Kun­ta myön­tää hen­ki­lö­koh­tais­ta apua vam­mai­sel­le, vam­mau­tu­neel­le, lii­kun­ta­ra­joit­tei­sel­le ja pit­kä­ai­kais­sai­raal­le. Voit saa­da hen­ki­lö­koh­tai­sen avus­ta­jan päi­vit­täi­siin toi­mii­si, työ­hön ja opis­ke­luun, har­ras­tuk­siin, yhteis­kun­nal­li­seen osal­lis­tu­mi­seen sekä sosi­aa­li­sen elä­mä­si ylläpitämiseen.

Hoivaaco

Ota yhteyt­tä jo tänään!

Jätä meil­le yhtey­den­ot­to­pyyn­tö ohei­sel­la lomak­keel­la, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä mah­dol­li­sim­man pian. Voit myös soit­taa nume­roon: 050–5919463 tai lähet­tää säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen keijo.siikaluoma@hoivaaco.fi. Voit myös jät­tää meil­le pal­ve­lu­pyyn­nön pal­ve­luse­te­lin säh­köi­ses­sä osto­pal­ve­lu­jär­jes­tel­mäs­sä (PSOP) osoit­tees­sa www.parastapalvelua.fi.

Löy­de­tään yhdess­sä juu­ri sinul­le sopi­va avustaja.