ASIAK­KAAM­ME OVAT YKSI­LÖI­TÄNIIN MYÖS AVUS­TA­JAM­ME. Mikään ei ole niin pal­kit­se­vaa kuin huo­ma­ta, että hom­ma toimii.

Hoivaaco-vammaispalvelu

Hoi­vaaCo on vuo­sien mit­taan löy­tä­nyt hen­ki­lö­koh­tai­sen avus­ta­jan mitä eri­lai­sim­pien ihmis­ten eri­lai­siin tilan­tei­siin. Asiak­kaam­me ovat kai­ke­ni­käi­siä ja hei­dän avun tar­peen­sa vaih­te­le­vat vain lie­väs­ti toi­min­ta­ky­kyä rajoit­ta­vis­ta vam­mois­ta tai sai­rauk­sis­ta hyvin­kin laa­ja-alai­siin ongelmiin.

Joku tar­vit­see avus­ta­jaa ehkä vain pari ker­taa vii­kos­sa tai kuu­kau­des­sa, toi­nen taas ei tule toi­meen ilman avus­ta­jan jat­ku­vaa läs­nä­oloa, jol­loin hän saat­taa käy­tän­nös­sä tar­vi­ta useam­man kuin yhden avus­ta­jan tii­min tuek­seen. Mei­dän teh­tä­väm­me on saa­da juu­ri oikeat avus­ta­jat ja asiak­kaat koh­taa­maan myös ihmi­si­nä, yksi­löi­nä, jokai­nen oma­na eri­tyi­se­nä itse­nään. Mikään ei ole niin pal­kit­se­vaa kuin huo­ma­ta, että hom­ma toimii.

hoivaaCo_72x72

”Olen Aino (72), koto­na viih­ty­vä aivoin­fark­tin koke­nut kuntoutuja.” 

Toi­min­ta­ky­ky­ni on rajoit­tu­nut kun­tou­tu­mi­ses­ta huo­li­mat­ta. Hoi­vaaCo löy­si hen­ki­lö­koh­tai­sek­si avus­ta­jak­se­ni iha­nan Sei­jan, joka huo­leh­tii kotiar­ke­ni suju­mi­ses­ta. Sei­jal­la on pit­kä koke­mus täs­tä työs­tä ja hänes­tä on tul­lut minul­le tär­keä luottoystävä.

hoivaaCo_72x72

Olen Saka­ri (58), ihan taval­li­nen ihmi­nen pyörätuolissa”

Vam­mau­duin jo nuo­re­na auto-onnet­to­muu­des­sa, ja tar­vit­sen hen­ki­lö­koh­tais­ta avus­ta­jaa ihan joka päi­vä. Hoi­vaaCo jär­jes­ti avuk­se­ni upean kol­mi­kon: Han­ne­le, Jaa­na ja Lee­na vuo­rot­te­le­vat kans­sa­ni. Päi­vät suju­vat vai­vat­to­mas­ti tämän iloi­sen ja huu­mo­rin­ta­jui­sen trion ansiosta.

Ota yhteyt­tä jo tänään!

Jätä meil­le yhtey­den­ot­to­pyyn­tö ohei­sel­la lomak­keel­la, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä mah­dol­li­sim­man pian. Voit myös soit­taa nume­roon: 050–5919463 tai lähet­tää säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen keijo.siikaluoma@hoivaaco.fi. Voit myös jät­tää meil­le pal­ve­lu­pyyn­nön pal­ve­luse­te­lin säh­köi­ses­sä osto­pal­ve­lu­jär­jes­tel­mäs­sä (PSOP) osoit­tees­sa www.parastapalvelua.fi.

Löy­de­tään yhdes­sä juu­ri sinul­le sopi­va avustaja.