MEIL­LÄ ON PIT­KÄ KOKE­MUS JA LAA­JA OSAA­MI­NEN. Sinä, joka etsit avus­ta­jaa ja sinä, joka haluat aut­taa. Yhdes­sä löy­däm­me sinul­le par­haan ratkaisun.

Hoivaaco

Yhdes­sä voim­me paremmin!

Olem­me Sosi­aa­lia­lan Työ­nan­ta­jat ry:n jäse­ny­ri­tys, ja työs­sä­oloeh­tom­me mää­räy­ty­vät Yksi­tyi­sen sosi­aa­lia­pal­ve­lua­lan työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukaan.

Kuu­lum­me myös Tilaa­ja­vas­tuu Oy:n Luo­tet­ta­va Kump­pa­ni ‑ver­kos­toon sekä Poh­jois-Poh­jan­maan yrit­tä­jiin. Hoi­vaaCo on vuo­den 2016 alus­sa rekis­te­röi­ty Kei­jo Sii­ka­luo­ma Oy:n apu­toi­mi­ni­mi. Hen­ki­lö­koh­tai­sen avun pal­ve­lun tuot­ta­mi­nen käyn­nis­tyi vuon­na 2014 Kuusa­mos­sa. Lisäk­si pal­ve­lem­me asiak­kai­ta Oulun alu­eel­la, Kai­nuus­sa, Raa­hen hyvin­voin­ti­kun­tayh­ty­män alu­eel­la, Tai­val­kos­kel­la ja Torniossa.

Kei­tä me olemme?

Yri­tyk­sel­lem­me on kart­tu­nut koke­mus­ta yli 20 vuo­den ajal­ta. Orga­ni­saa­tiom­me on mata­la, asian­tun­te­muk­sem­me kor­kea. Yri­tyk­sen perus­ta­ja, Kei­jo Sii­ka­luo­ma, toi­mii itse­kin hen­ki­lö­koh­tai­se­na avus­ta­ja­na sen lisäk­si, että hän hoi­taa yri­tyk­sen hal­lin­non ja asia­kas­kon­tak­tit. Hoi­va-alan tie­to­tai­to on toi­min­tam­me ydin­tä, ja neu­vot­te­lem­me pal­ve­luso­pi­muk­set aina suo­raan avus­tet­ta­van asiak­kaan kans­sa. Koko hen­ki­lös­töm­me työs­ken­te­lee avus­ta­ji­na pää­toi­mi­ses­ti tai osa-aikai­ses­ti. Uusien työn­te­ki­jöi­den rek­ry­toin­ti, pereh­dyt­tä­mi­nen ja ohjaus ovat olen­nai­nen osa osaamistamme.

Toi­min­tam­me mis­sio pel­kis­tyy kol­meen sanaan:

YHDES­SÄ VOIM­ME PAREMMIN.

Hae hen­ki­lö­koh­tai­sek­si avustajaksi

Ota yhteyt­tä