MEIL­LÄ ON PIT­KÄ KOKE­MUS JA LAA­JA OSAA­MI­NEN. Sinä, joka etsit avus­ta­jaa ja sinä, joka haluat aut­taa. Yhdes­sä löy­däm­me sinul­le par­haan rat­kai­sun.

Hoivaaco

Yhdes­sä voim­me parem­min!

Olem­me Sosi­aa­lia­lan Työ­nan­ta­jat ry:n jäse­ny­ri­tys, ja työs­sä­oloeh­tom­me mää­räy­ty­vät Yksi­tyi­sen sosi­aa­lia­pal­ve­lua­lan työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukaan.

Kuu­lum­me myös Tilaa­ja­vas­tuu Oy:n Luo­tet­ta­va Kump­pa­ni ‑ver­kos­toon sekä Poh­jois-Poh­jan­maan yrit­tä­jiin.

Hoi­vaaCo on vuo­den 2016 alus­sa rekis­te­röi­ty apu­toi­mi­ni­mi kuu­luen osa­na Kei­jo Sii­ka­luo­ma Oy. Hen­ki­lö­koh­tai­sen avun pal­ve­lun tuot­ta­mi­nen käyn­nis­tyi vuon­na 2014 Kuusa­mos­sa, jon­ka lisäk­si pal­ve­lem­me asiak­kai­ta Oulun alu­eel­la, Kai­nuus­sa, Raa­hen hyvin­voin­ti­kun­tayh­ty­män alu­eel­la, Tai­val­kos­kel­la ja Tor­nios­sa.

Kei­tä me olem­me?

Olem­me olleet yhdes­sä jo yli kol­me vuo­si­kym­men­tä. Yhdis­tim­me koke­muk­sem­me, tie­to­tai­don ja osaa­mi­sen.

Täs­sä työs­sä rei­lun 20 vuo­den yrit­tä­jä­ko­ke­muk­ses­ta­ni on suur­ta etua. Puo­li­sol­la­ni on rei­lun kol­men­kym­me­nen vuo­den koke­mus hoi­va-alal­ta. Puo­li­so­ni toi­mii asian­tun­ti­ja­na ja minä hoi­dan asia­kas­kon­tak­tit, sopi­mus­asiat, hen­ki­lös­tön rek­ry­toin­nin sekä yri­tyk­sen hal­li­non hoi­ta­mi­sen, pereh­dyt­tä­mi­sen ja ohjauk­sen. Lisäk­si toi­min hen­ki­lö­koh­tai­se­na avus­ta­ja­na.

Toi­min­tam­me mis­sio pel­kis­tyy kol­meen sanaan:

YHDES­SÄ VOIM­ME PAREM­MIN.

Hae hen­ki­lö­koh­tai­sek­si avus­ta­jak­si

Ota yhteyt­tä