Tule avustajaksi

Haluat­ko jous­ta­van työn, jos­sa pää­set aidos­ti aut­ta­maan ihmi­siä? Hen­ki­lö­koh­tai­se­na avus­ta­ja­na voit hel­pos­ti työs­ken­nel­lä esi­mer­kik­si opis­ke­lun tai muun työn ohel­la tai kokoai­kai­ses­ti.

Asiak­kaan pal­ve­lu­tar­pees­ta riip­puen sinul­la on mah­dol­li­suus työs­ken­nel­lä myös vii­kon­lop­pui­sin. Vali­tet­ta­vas­ti emme voi tar­jo­ta kai­kil­le työn­te­ki­jöil­le halut­tua työ­ai­kaa, mut­ta pyrim­me aina jär­jes­tä­mään jous­ta­vat työ­ajat tar­peit­te­si mukaan ja elä­män­ti­lan­tee­si huo­mioi­den.

Mitä henkilökohtaiselta avustajalta vaaditaan?

Hen­ki­lö­koh­tai­sen avus­ta­jan työ­hön tar­vit­set ennen kaik­kea ilois­ta miel­tä, rei­pas­ta asen­net­ta ja hive­nen roh­keut­ta. Työ on ihmis­lä­heis­tä ja pal­kit­se­vaa sekä avus­tet­ta­val­le että avus­ta­jal­le.

Hen­ki­lö­koh­tai­sen avus­ta­jan työ ei edel­ly­tä Suo­mes­sa tut­kin­to­to­dis­tus­ta. Aikai­sem­pi työ­ko­ke­mus alal­ta ei ole vält­tä­mä­tön­tä, mut­ta se kat­so­taan eduk­si.

Avustaja vastaa asiakkaan tarpeisiin

Hen­ki­lö­koh­tai­sen avus­ta­jan työn sisäl­tö vaih­te­lee asiak­kaan tar­peis­ta riip­puen. Se voi olla asiak­kaan päi­vit­täis­ten arki­ru­tii­nien hoi­ta­mis­ta, hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta hygie­nias­ta huo­leh­ti­mis­ta tai har­ras­tuk­sis­sa ja opis­ke­lus­sa avus­ta­mis­ta.

Avus­ta­jan työ sopii sinul­le jos olet luo­tet­ta­va, aidos­ti aut­ta­mis­ha­lui­nen ja sinul­la on kyky koh­da­ta eri­lai­sia ihmi­siä.

Näin haet henkilökohtaiseksi avustajaksi

Hae hen­ki­lö­koh­tai­sek­si avus­ta­jak­si täyt­tä­mäl­lä ohei­sen lomak­keen tie­dot huo­lel­li­ses­ti. Ker­ro myös lopuk­si lyhyes­ti itses­tä­si ja työ­his­to­rias­ta­si.

Vaik­ka sinul­le sopi­vaa työ­tä ei oli­si­kaan juu­ri nyt tar­jol­la, kan­nat­taa hake­mus sil­ti lähet­tää. Otam­me sinuun yhteyt­tä heti, kun sopi­va työ­ti­lai­suus ilmaan­tuu.

Hae henkilökohtaiseksi avustajaksi