Pal­ve­lut

Hen­ki­lö­koh­tai­nen apu monil­la elä­män osa-alueil­la palveluseteliasiakkaille.

Hen­ki­lö­koh­tai­nen apu

Hen­ki­lö­koh­tai­nen avus­ta­ja aut­taa vam­mais­ta tai pit­kä­ai­kais­sai­ras­ta ihmis­tä kai­kis­sa aska­reis­sa ja toi­mis­sa, jois­ta tämä ei vam­man­sa tai sai­rau­ten­sa vuok­si itse sel­viä. Hen­ki­lö­koh­tai­nen avus­ta­ja on läs­nä avus­tet­ta­van arjes­sa, jot­ta se sujui­si mah­dol­li­sim­man suju­vas­ti ja mukavasti.

Avus­ta­jan työ

Haluat­ko jous­ta­van työn, jos­sa voit aidos­ti aut­taa ihmi­siä? Hen­ki­lö­koh­tai­se­na avus­ta­ja­na on mah­dol­lis­ta työs­ken­nel­lä esi­mer­kik­si opis­ke­lun tai muun työn ohel­la, jol­let voi ottaa vas­taan koko­päi­väis­tä työ­tä. Asiak­kaan pal­ve­lu­tar­pees­ta riip­puen voit työs­ken­nel­lä myös vii­kon­lop­pui­sin. Vaik­ka emme voi­si­kaan tar­jo­ta kai­kil­le juu­ri hei­dän halua­maan­sa työ­ai­kaa, pyrim­me kai­kin tavoin jär­jes­tä­mään kun­kin elä­män­ti­lan­tee­seen sopi­vat työajat.

Vam­mais­pal­ve­lu­la­ki luo toi­min­tam­me puitteet

Hen­ki­lö­koh­tai­nen apu on vam­mais­pal­ve­lu­lain mää­rit­tä­mää toi­min­taa, joka mah­dol­lis­taa vai­kea­vam­mai­sel­le itse­näi­sen elä­män. Hyvin­voin­tia­lue myön­tää hen­ki­lö­koh­tais­ta apua vam­mai­sel­le, vam­mau­tu­neel­le, lii­kun­ta­ra­joit­tei­sel­le ja pit­kä­ai­kais­sai­raal­le. Voit saa­da hen­ki­lö­koh­tai­sen avus­ta­jan päi­vit­täi­siin toi­mii­si, työ­hön ja opis­ke­luun, har­ras­tuk­siin, yhteis­kun­nal­li­seen osal­lis­tu­mi­seen sekä sosi­aa­li­sen elä­mä­si ylläpitämiseen.

PALVELEMME

Poh­teen ja Kai­nuun hyvinvointialueilla.

Etsit­kö apua?
Haluat­ko avustajaksi?