Koke­muk­sia

Hen­ki­lö­koh­tai­nen apu monil­la elä­män osa-alueil­la palveluseteliasiakkaille.

Tutus­tu avus­ta­jien sekä avus­tet­ta­vien kokemuksiin 

Kat­so video

Onnet­to­muu­den jäl­keen Pert­ti löy­si apua arjen aska­rei­siin nopei­ten HoivaaColta.

Kat­so video

Hen­ki­lö­koh­tai­sen avus­ta­jan työt sopi­vat elä­ke­läi­sel­le kuin tik­ku silim­mään. Sii­nä saa aut­taa ihmisiä.

Kat­so video

Yrit­tä­jän ura sai alkun­sa 10 vuot­ta sit­ten, kun tut­ta­va pyy­si minua hen­ki­lö­koh­tai­sek­si avustajaksi.

Kat­so video

Avus­ta­jan työt on help­po sovit­taa kil­paur­hei­lun kans­sa, kos­ka voin vai­kut­taa työaikatauluihini.

Rit­va ryh­tyi hen­ki­lö­koh­tai­sek­si avus­ta­jak­si, kos­ka halusi sisäl­töä arkeen sekä samal­la aut­taa avun­tar­pees­sa ole­via ihmi­siä. Töi­tä Rit­va ker­too teh­neen­sä lap­ses­ta saak­ka. Avus­ta­mi­ses­sa yhdis­ty­vät hänen mukaan­sa huvi ja hyöty.

Rit­van mie­les­tä yhteis­työ Kei­jon yri­tyk­sen kans­sa on ollut kai­kin puo­lin help­poa ja joustavaa.

- Avus­ta­ja Rit­va, eläkeläinen

PALVELEMME

Poh­teen ja Kai­nuun hyvinvointialueilla.

Etsit­kö apua?
Haluat­ko avustajaksi?