Toi­­min­­ta-alu­eet

Ammat­ti­tai­tois­ta ja sydä­mel­lis­tä apua arkee­si Poh­teen ja Kai­nuun hyvinvointialueilla.

Ammat­ti­tai­tois­ta ja sydä­mel­lis­tä apua arkee­si Poh­teen ja Kai­nuun hyvinvointialueilla.

Hoi­vaaCo on Kei­jo Sii­ka­luo­ma Oy:n avus­ta­ja­pal­ve­lu­yri­tys hen­ki­lö­koh­tais­ta apua tar­vit­se­vil­le pal­ve­luse­te­lia­siak­kail­le. Toi­min­nan kes­kiös­sä on hen­ki­lö­koh­tai­nen apu monil­la elä­män osa-alueil­la. Voit saa­da hen­ki­lö­koh­tai­sen avus­ta­jan päi­vit­täi­siin toi­mii­si, työ­hön ja opis­ke­luun, har­ras­tuk­siin, yhteis­kun­nal­li­seen osal­lis­tu­mi­seen sekä sosi­aa­li­sen elä­mä­si ylläpitämiseen. 

TULE TÖIHIN

Haluat­ko avustajaksi?

Etsit­kö apua?
Haluat­ko avustajaksi?