Hoi­vaaco

Ammat­ti­tai­tois­ta ja sydä­mel­lis­tä apua arkee­si Poh­teen ja Kai­nuun hyvinvointialueilla.

Ammat­ti­tai­tois­ta ja sydä­mel­lis­tä apua arkee­si Poh­teen ja Kai­nuun hyvinvointialueilla.

Hoi­vaaCo on Kei­jo Sii­ka­luo­ma Oy:n avus­ta­ja­pal­ve­lu­yri­tys hen­ki­lö­koh­tais­ta apua tar­vit­se­vil­le pal­ve­luse­te­lia­siak­kail­le. Toi­min­nan kes­kiös­sä on hen­ki­lö­koh­tai­nen apu monil­la elä­män osa-alueil­la. Voit saa­da hen­ki­lö­koh­tai­sen avus­ta­jan päi­vit­täi­siin toi­mii­si, työ­hön ja opis­ke­luun, har­ras­tuk­siin, yhteis­kun­nal­li­seen osal­lis­tu­mi­seen sekä sosi­aa­li­sen elä­mä­si ylläpitämiseen. 

Kat­so video

Avus­ta­ja Rit­va, eläkeläinen

Rit­va ryh­tyi hen­ki­lö­koh­tai­sek­si avus­ta­jak­si, kos­ka halusi sisäl­töä arkeen sekä samal­la aut­taa avun­tar­pees­sa ole­via ihmi­siä. Töi­tä Rit­va ker­too teh­neen­sä lap­ses­ta saak­ka. Avus­ta­mi­ses­sa yhdis­ty­vät hänen mukaan­sa huvi ja hyöty.

Rit­van mie­les­tä yhteis­työ Kei­jon yri­tyk­sen kans­sa on ollut kai­kin puo­lin help­poa ja joustavaa.

Pert­ti, avustettava

Per­til­le Hoi­vaaCon tuot­ta­ma pal­ve­lu oli onnet­to­muu­den jäl­keen ainoa vaih­toeh­to. ”Pal­ve­lu oli nope­aa ja sain heti kotiu­dut­tua­ni avus­ta­jan mukaan arjen aska­rei­siin”, hän ker­too. Yhteis­työ Hoi­vaacon kans­sa on ollut myös Per­tin koke­muk­sen mukaan suju­vaa ja yksin­ker­tais­ta. ”Tar­pei­ta kun on ollut, niin Hoi­vaaco on nii­hin vastannut”.

HOIVAACO

Pal­ve­lee Poh­teen ja Kai­nuun hyvinvointialueilla

Etsit­kö apua?
Haluat­ko avustajaksi?